Seurakunta on mukana arjessa ja juhlassa.

Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon , kun haluat sopia esim. vihkimisestä, kastejuhlasta tai hautajaisista.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
(1 Kor. 13:13) 

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Kirkossa naimisiin?

  • Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus
  • Vihki- eli toimituskeskustelu
  • Häätavat kirkossa
  • Vihkimisen kulku
  • Avioliiton siunaaminen
  • Samaa sukupuolta olevien avioliiton rukous

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse. Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis hoitaa esteidentutkinta ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta tai pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.

Siirry avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalveluun

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei välttämättä sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Esteiden tutkinnan tarkoitus

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on vakuutettava, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

Vihkiparin on ilmoitettava sukunimivalintansa esteidentutkinnan yhteydessä.

Lisätietoa sukunimen valinnasta: https://www.maistraatti.fi/Documents/Nimiasiat/Puolison_sukunimi_ja_lapsen_sukunimi.pdf

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä omaan seurakuntaan. Vihkipari tuo todistuksen mukanaan vihkikeskusteluun. Pappi täyttää todistukseen vihkimistä koskevat tiedot, allekirjoittaa ja toimittaa sen seurakuntaan vihkimisen jälkeen. Vihkimistiedot tallennetaan ev.lut.kirkon jäsentietojärjestelmään, josta ne siirtyvät väestötietojärjestelmään.

Todistus on voimassa neljä kuukautta, jonka kuluessa vihkimisen tulee tapahtua. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

Avioliittoaikomuksen ja vihkitiedon julkistaminen

Esteiden tutkinnan yhteydessä selvitetään, ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta ja/tai vihkimisestä seurakunnan jumalanpalveluksessa (jumalanpalvelukset ovat kuunneltavissa www.reisjarvenseurakunta.fi nettiradion kautta), seurakunnan lehdessä tai verkkosivuilla. 

Perinteisesti vihkiparin avioliittoaikomus eli ns. kuulutukset luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa, missä seurakunta rukoilee avioliiton puolesta. Perinteinen tapa on, että kihlaparit sukulaisineen osallistuvat jumalanpalvelukseen.

KIRJE KASTEKOTIIN

Kotiseurakuntanne toivottaa teille Onnea ja Jumalan Siunausta pienokaisenne syntymän johdosta!

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on kastettava ilman tarpeetonta viivytystä. Suositus on, että lapsi kastetaan kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Kastejuhla voi olla kirkossa, seurakuntakodissa, kotona tai jossakin muussa kastepapin kanssa sovitussa paikassa.

Etunimiä saa olla enintään neljä. Hyväksyttävän nimen voi tarkistaa: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu. Hyväksyttävä nimi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan jo käytössä nimensaajan kanssa samaa sukupuolta olevalla viidellä elossa olevalla henkilöllä.

Kastettu lapsi kirjataan kastepäivästä alkaen paikallisseurakunnan jäseneksi. Ohessa on liitteenä lomake, joilla lapsen tiedot annetaan kirkkoherranvirastolle -> väestörekisteriin= DVV. Mikäli lapsi on avioliiton ulkopuolella syntynyt, esitäytetyssä lomakkeesta puuttuvat isän tiedot.  Esitäytetyissä tiedoissa olevat mahdolliset virheet tulee ilmoittaa kastavalle papille tai kirkkoherranvirastoon.

Jos avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle halutaan antaa isän sukunimi, vanhemmilla pitää olla todistus isyyden vahvistamisesta. Jos todistusta ei ole lapsi kastetaan äidin sukunimelle. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsen tiedot kirjataan myös isän rekisteritietoihin. Vanhemmuuden vahvistamisen voi tarkistaa os. https://suomi.fi/omat-tiedot/henkilötiedot. Mikäli isyys on maistraatin (dvv:n) vahvistettava, on kaste syytä varata 2 kk:n päähän vauvan syntymästä. Kts erillinen uusi sukunimi laki.

Lapsella tulee olla vähintään kaksi kummia. Kummien tulee olla konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkkomme jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi olla henkilö, joka kuuluu muuhun evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka kanssa tehtävän sopimuksen kirkolliskokous on hyväksynyt. Kummien nimet, henkilötunnukset ja seurakunta, kirjoitetaan tämän kirjeen mukana tulevalle lomakkeelle.

Voitte sopia kastetoimitukseen liittyvistä asioista soittamalla seurakunnan kirkkoherranvirastoon p. 040 6202428 tai kirkkoherralle p. 040 536 1424.  

Mikäli kasteen toimittaa joku muu kuin oman seurakunnan palveluksessa oleva pappi, pyydämme teitä noutamaan kirkkoherranvirastosta kastekynttilän, kastetodistuksen ja kummitodistukset. Seurakunnalla on tarvittaessa lainattavissa kastepuku.

Kastetta seuraavan viikon sunnuntaina jumalanpalveluksessa muistetaan kastettua pienokaista, hänen vanhempiaan, kummejaan ja isovanhempiaan yhteisessä esirukouksessa. Kastetun nimi julkaistaan myös lehdessä olevissa kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan nettisivuilla www.reisjarvenseurakunta.fi ja kirkon edessä ilmoitustaululla, jos vanhemmat eivät tietosuojalakiin vedoten kiellä julkaisemista.  Kasteesta lisätietoja www.kaste.fi.

REISJÄRVEN SEURAKUNTA