Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

 

Tietosuojaseloste Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä (Kirjuri) - Oulun seurakunnatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietosuojaseloste Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisestä jäsenrekiste-ristä (Kirjuri) Rekisterinpitäjä Oulun aluekeskusrekisteri, Isokatu 17 / PL 122, 90101 Oulu, 08 3161 300, keskusrekisteri.oulu@evl.fi Yhteyshenkilö rekisterinjohtaja Veijo Koivula, Oulun aluekeskusrekisteri, Isokatu 17 / PL 122, 90101 Oulu, 040 5747 138, veijo.koivula@evl.fi

www.oulunseurakunnat.fi

 

Yhteyshenkilö

Leena Honkaperä

0400-151067

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kristiina Harjuautti, Veijo Koivula ja Pentti Pekkarinen/Oulun seurakuntayhtymä, PL 122, 90101 Oulu. Käyntiosoite: Isokatu 17, 90100 Oulu,

tietosuojavastaava.oulu@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Yhteystietorekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

yhteydenottoja varten

 

Jäsenrekisteriä pidetään kirkkolain (1054/1993) 16 luvun ja uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain (614/1998) nojalla. Jäsenrekisteriä pidetään kirkon ja sen seurakuntien toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Seurakunnat ja seurakuntien keskusrekisterit vastaavat omien jäsentensä tietojen ylläpidosta. Seurakunnan varhaiskasvatuksen rekisterin tarkoituksena on varhaiskasvatuksen järjestäminen.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköposti-osoitteet
mahdolliset luvat ja suostumukset
mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

 

Tietolähteet

Kirkon jäsenrekisteri

Kerhoilmoittautumiset

Tapahtuma/leiri-ilmoittautumiset

 

Tietojen luovutukset

Varhaiskasvatuksen rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille vaan tiedot ovat ainoastaan

varhaiskasvatuksen työntekijöiden käytössä.

Jäsenrekisterin tiedot on tarkoitettu käytettäväksi kirkon ja sen seurakuntien omassa

toiminnassa ja hallinnossa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

- Päiväkerholaisten tiedot yhden vuoden kerhokauden päättymisestä

- Leiri/retken osallistujatiedot yhden vuoden tapahtumasta/leiristä

- Harjoittelijan tiedot harjoittelun ajan

- Vapaaehtoisten tiedot vapaaehtoisena toimimisen ajan.

- Työsopimukset arkistonmuodostussuunnitelman mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi