Hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan toimintaa ja taloutta ohjaavat seurakuntalaisten valitsemat luottamushenkilöt.

Ylintä päätösvaltaa käyttävät kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Reisjärven seurakunnassa kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. Kirkkovaltuuston kokouksista ilmoitetaan Reisjärvilehdessä kirkollisissa ilmoituksissa, nettisivuilla sekä seurakunnan ilmoitustaululla. 

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostoon Reisjärvellä kuuluu 8 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

 

Seurakunnan tilintarkastuksesta vastaa valtuustokaudella 2019-2022 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Elina Pesosen. 

Miten päättäjät valitaan?

Seurakunnan luottamushenkilöiden vaali järjestetään joka neljäs vuosi.

Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Vaalikelpoisia asettumaan ehdolle ovat 18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Luottamushenkilön tehtävät pähkinänkuoressa

•tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon

•varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit

•puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa

•päättää työntekijävalinnoista

•antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön

•luo kirkon julkisuuskuvaa

•valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat

•osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.